Nginx反向代理示例

Laravel + nginx配置
zblzm, LinuxNginx3年前